A A A + | -

Articolul 1605. Dreptul călătorului la remedierea viciului

(1) Dacă călătorul cere remedierea viciilor, organizatorul este obligat să le remedieze. Organizatorul poate refuza remedierea:
a) dacă ea este imposibilă; sau
b) dacă ea implică cheltuieli disproporţionate, ţinînd cont de anvergura viciului şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
(2) Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), în cazul în care organizatorul nu remediază viciul într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Nu este necesar să se specifice un termen de către călător dacă organizatorul refuză să remedieze viciul sau dacă este necesară o remediere imediată.
(3) Dacă organizatorul refuză remedierea viciului călătoriei în temeiul alin.(1) lit.a) sau b) sau dacă viciul afectează o parte semnificativă din serviciile de călătorie, organizatorul este obligat să ofere, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cît posibil echivalente sau de mai bună calitate decît cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de pornire nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decît cea specificată în contract, organizatorul este obligat să acorde călătorului o reducere adecvată a preţului. Mărimea reducerii adecvate se determină conform art.1607 alin.(2).
(4) Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sînt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată. În acest caz sau dacă organizatorul nu poate oferi servicii alternative, se aplică dispoziţiile art.1606 alin.(2) şi (3) dacă călătorul nu are dreptul la rezoluţiune.
(5) În măsura în care este imposibil să se asigure transportarea călătorului la locul de pornire sau un alt loc convenit de părţi (întoarcerea) din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, organizatorul este obligat să suporte costul cazării necesare, pe cît posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 nopţi pe călător.
(6) Limitarea costurilor menţionată la alin.(5) nu se aplică în următoarele cazuri:
1) dacă dispoziţiile legale privind drepturile pasagerilor prevăd perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului;
2) călătorul face parte din una dintre următoarele categorii de persoane, iar organizatorul a fost informat cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea călătoriei:
a) persoane cu mobilitate redusă şi însoţitorii acestora;
b) femei însărcinate;
c) minori neînsoţiţi;
d) persoane care au nevoie de asistenţă medicală specială.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune