A A A + | -

Articolul 1618. Contractul privind cazarea periodică

(1) Contractul privind cazarea periodică este contractul prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a folosi o locuinţă sau altă unitate de cazare peste noapte, în mod periodic, în decursul unui termen care depăşeşte 12 luni, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total. La aprecierea dacă termenul depăşeşte 12 luni, se vor lua în calcul toate posibilităţile de prelungire prevăzute în contract.
(2) Dreptul consumatorului menţionat la alin.(1) poate lua forma:
a) unei cote-părţi în proprietatea comună, cu stabilirea modului respectiv de folosinţă, sau a unei cote-părţi din proprietatea periodică;
b) unui drept de uzufruct, abitaţie sau alt drept real;
c) unui drept de locaţiune sau alt drept de creanţă;
d) unui drept rezultat din calitatea de membru al unei persoane juridice ori societăţi civile.
(3) Dreptul consumatorului poate fi însoţit de opţiunea de a alege unitatea de cazare din cadrul unui grup de unităţi de cazare făcute disponibile de către profesionist.
(4) Dreptul consumatorului menţionat la alin.(1) se extinde şi asupra bunurilor mobile conform destinaţiei unităţii de cazare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune