A A A + | -

Articolul 1619. Alte contracte aferente produselor de vacanţă şi domeniul de aplicare

(1) Contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung este contractul pe un termen ce depăşeşte 12 luni prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a primi reduceri de preţ sau alte beneficii privind cazarea, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total. Contractul poate, de asemenea, să prevadă şi prestarea unor servicii suplimentare consumatorului, precum serviciile de transport. La aprecierea dacă termenul depăşeşte 12 luni, se vor lua în calcul toate posibilităţile de prelungire prevăzute în contract.
(2) Contractul de intermediere a produsului de vacanţă este contractul prin care un profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul unei remuneraţii, să intermedieze:
a) un contract privind cazarea periodică ori un contract privind produsul de vacanţă pe termen lung; sau
b) un contract privind înstrăinarea drepturilor deţinute de către consumator în temeiul unui contract indicat la lit.a).
(3) Contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb este contractul prin care un profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul unei remuneraţii, să intermedieze un contract prin care consumatorul va participa la un sistem de schimb care îi permite accesul la unităţi de cazare peste noapte sau la alte servicii în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele pe care consumatorul le deţine în temeiul contractului privind cazarea periodică.
(4) Dispoziţiile art.1620-1627 se aplică în modul corespunzător contractului privind cazarea periodică, contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractului de intermediere a produsului de vacanţă şi contractului de intermediere a participării la un sistem de schimb, cu excepţia cazului în care articolul prevede că se aplică doar unuia sau unora dintre aceste contracte.
(5) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentei secţiuni în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.
(6) Prezenta secţiune nu aduce atingere cadrului legal referitor la:
a) căile de atac prevăzute în dreptul contractual general;
b) înregistrarea bunurilor imobile sau mobile şi înstrăinarea bunurilor imobile;
c) condiţiile de stabilire, regimul de autorizare sau cerinţele de autorizare; precum şi la
d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta secţiune.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune