A A A + | -

Articolul 1631. Scrisoarea de confort

(1) Scrisoarea de confort este acea garanţie personală prin care garantul îşi asumă faţă de creditor o obligaţie de a face sau de a nu face, în scopul susţinerii debitorului să-şi execute obligaţiile faţă de acel creditor.
(2) În cazul în care debitorul nu îşi execută obligaţiile, emitentul scrisorii de confort poate fi obligat numai la despăgubiri faţă de creditor şi numai dacă acesta din urmă face dovada că emitentul scrisorii de confort nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin scrisoarea de confort.
(3) Se prezumă că prin scrisoarea de confort s-a asumat o fidejusiune cu răspundere subsidiară a emitentului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune