A A A + | -

Articolul 1641. Obligaţia subsidiară a fidejusorului

(1) În cazul în care s-a stipulat astfel, fidejusorul poate invoca faţă de creditor caracterul subsidiar al răspunderii sale (beneficiul de discuţiune).
(2) Sub rezerva dispoziţiilor alin.(3), înainte de a cere executarea de la fidejusor, creditorul trebuie să întreprindă încercări corespunzătoare pentru a obţine executarea obligaţiei garantate de la debitor şi, dacă există, de la alte persoane care au garantat aceeaşi obligaţie pe baza unei garanţii personale sau reale care instituie răspunderea solidară.
(3) Creditorul nu este ţinut să încerce să obţină executarea de la debitor şi de la altă persoană conform alin.(2) în măsura în care este vădit imposibil sau extrem de dificil de a obţine executarea de la acea persoană. Această excepţie se aplică în special dacă împotriva acelei persoane a fost intentată o procedură de insolvabilitate sau proceduri echivalente, cu excepţia cazului în care poate fi exercitată o garanţie reală acordată de acea persoană pentru aceeaşi obligaţie garantată.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune