A A A + | -

Articolul 1648. Drepturile fidejusorului după executare

(1) Fidejusorul are dreptul la restituire în regres din partea debitorului doar în măsura în care fidejusorul a executat obligaţia rezultată din fidejusiune. Suplimentar, fidejusorul se subrogă, în aceeaşi măsura, în drepturile creditorului faţă de debitor. Dreptul la restituire în regres şi drepturile dobîndite prin subrogare există în paralel.
(2) În caz de executare parţială, partea rămasă din drepturile creditorului faţă de debitor are prioritate faţă de drepturile în care s-a subrogat fidejusorul.
(3) În virtutea subrogării în temeiul alin.(1), drepturile rezultate din garanţiile personale accesorii şi autonome şi din garanţiile reale se transferă de plin drept fidejusorului în pofida oricărei interdicţii sau limitări contractuale a dreptului de a le transmite. Drepturile faţă de persoanele care au acordat garanţii personale sau reale pot fi exercitate numai în limitele prevăzute la art.1659.
(4) În cazul în care debitorul, din cauza lipsei discernămîntului deplin sau lipsei capacităţii de exerciţiu necesare la momentul asumării obligaţiei garantate, nu se consideră obligat faţă de creditor, dar fidejusorul este totuşi ţinut la fidejusiune şi o execută, dreptul fidejusorului la restituire în regres din partea debitorului este limitat în măsura îmbogăţirii debitorului din operaţiunea cu creditorul. Această regulă se aplică de asemenea în cazul în care o persoană juridică debitor nu a mai fost constituită.
(5) Dreptul de restituire în regres al fidejusorului nu se extinde asupra despăgubirilor, sub orice formă, la care fidejusorul a fost ţinut faţă de creditor din cauza neexecutării fără justificare a obligaţiei rezultate din fidejusiune.
(6) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1), fidejusorul poate acţiona în regres chiar înainte de a fi executat fidejusiunea dacă fidejusorul este urmărit în justiţie pentru a obţine executarea, dacă debitorul este insolvabil sau dacă debitorul s-a obligat să-l elibereze de fidejusiune într-un termen determinat şi acesta a expirat.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune