A A A + | -

Articolul 1654. Dreptul de restituire în regres al garantului

(1) Garantul are dreptul de a cere în regres de la creditor restituirea prestaţiilor obţinute dacă:
a) condiţiile cererii creditorului nu erau îndeplinite sau ulterior au încetat să fie îndeplinite; sau
b) cererea creditorului era vădit abuzivă sau frauduloasă.
(2) Dreptul garantului de a cere restituirea este reglementat de dispoziţiile legale privind îmbogăţirea nejustificată.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune