A A A + | -

Articolul 1660. Regresul împotriva debitorului

(1) Garantul care a executat în folosul unui alt garant care a acţionat în regres se subrogă în această măsură în drepturile acelui alt garant împotriva debitorului dobîndite în temeiul art.1648 alin.(1) şi (3), inclusiv în drepturile reale de garanţie acordate de către debitor. Dispoziţiile art.1645 se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care un garant are un drept de regres împotriva debitorului în virtutea drepturilor dobîndite în temeiul art.1648 alin.(1) şi (3) sau în temeiul dispoziţiilor alin.(1) al prezentului articol, inclusiv în virtutea drepturilor reale de garanţie acordate de către debitor, fiecare garant are dreptul la o parte proporţională, menţionată la art.1659 alin.(2) şi art.811, din prestaţiile restituite de la debitor. Dispoziţiile art.1645 se aplică în mod corespunzător.
(3) În lipsă de stipulaţie contrară, debitorul care a acordat garanţii reale nu se consideră garant şi nu are niciun drept de regres în baza dispoziţiilor prezentului articol.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune