A A A + | -

Articolul 1664. Natura răspunderii fidejusorului

(1) Dacă nu s-a stipulat o sumă maximă a fidejusiunii, indiferent că este o fidejusiune globală sau nu, se consideră că obligaţia fidejusorului este limitată la suma maximă a obligaţiei garantate principale la data asumării fidejusiunii. O asemenea fidejusiune va acoperi dobînzile, comisioanele, despăgubirile, inclusiv sub forma penalităţilor, şi oricare cheltuieli aferente obligaţiei garantate principale doar dacă ele s-au stipulat expres.
(2) Obligaţia fidejusorului se prezumă subsidiară, în sensul art.1641, dacă nu s-a stipulat altfel în mod expres.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune