A A A + | -

Articolul 1665. Obligaţiile creditorului de informare anuală

(1) Cu condiţia că s-a obţinut consimţămîntul debitorului, creditorul este obligat să informeze anual fidejusorul despre sumele garantate din obligaţia principală, dobînda şi alte obligaţii accesorii datorate de către debitor la data informării. Consimţămîntul debitorului, odată obţinut, este irevocabil.
(2) Dispoziţiile art.1642 alin.(3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune