A A A + | -

Articolul 180. Registrele de publicitate privind persoanele juridice

(1) Pînă în momentul în care faptul nu a fost înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege, persoana în al cărei interes faptul trebuia înregistrat nu poate să-l opună terţilor, cu excepţia cazului cînd demonstrează că terţul cunoştea sau trebuia să cunoască faptul.
(2) Dacă faptul este înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege, terţul trebuie să-l recunoască în raport cu sine. Această prevedere nu se aplică pentru actele juridice săvîrşite în decursul a 15 zile din momentul cînd faptul a fost făcut public, în măsura în care terţul demonstrează că nu a ştiut şi nici nu trebuia să ştie despre acest fapt.
(3) În cazul în care faptul care trebuia înregistrat a fost înregistrat în mod greşit ori comunicat terţului în mod greşit, terţul poate opune faptul făcut public persoanei în al cărei interes trebuia înregistrat, cu excepţia cazului cînd terţul ştia despre neveridicitate.


Adnotare:

Regula este că persoanele juridice se înregistrează în registrul de stat al persoanelor juridice. Acesta funcționează conform regulilor speciale din Legea nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali și, în completare, conform regulilor comune registrelor de publicitate cuprinse în Titlul V (Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice) din Cartea 1 a Codului civil.

▮ Jurisprudență

Chiar dacă adunarea generală a asociaților SRL a adoptat hotărârea de eliberare din funcție a administratorului, acesta continuă să aibă calitatea de administrator până la radierea sa din registrul de stat al persoanelor juridice. Prin urmare, el are împuterniciri de a încheia contracte în perioada dintre adoptarea hotărârii de eliberare din funcție și înregistrarea acestei schimbări [Decizia Col. civ. CSJ din 1 februarie 2013, cauza nr. 2rac-250/22].

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune