A A A + | -

Articolul 1831. Poliţa de asigurare

(1) Asigurătorul este obligat să remită contractantului un exemplar, semnat de el, al poliţei de asigurare.
(2) În poliţa de asigurare se va indica:
a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
b) după caz, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul asiguratului şi/sau beneficiarului;
c) după caz, denumirea şi sediul agentului de asigurare;
d) obiectul asigurării;
e) riscurile ce se asigură;
f) termenul contractului de asigurare (durata asigurării) şi perioada de asigurare;
g) suma asigurată şi, dacă s-a convenit, partea din prejudiciu pe care asigurătorul nu o despăgubeşte (franşiza);
h) prima de asigurare, locul şi termenele de plată;
i) alte date, conform legii sau acordului dintre părţi.
(3) În cazul prevăzut la art.1830 alin.(3), plata către asigurător a primei de asigurare sau a unei tranşe din aceasta se consideră acceptare de către contractant a contractului de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală