A A A + | -

Articolul 1835. Perioada de asigurare şi durata asigurării

(1) Asigurarea începe cu prima oră a primei zile şi încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada de asigurare convenită, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) Clauza care prevede că perioada de asigurare începe la o dată anterioară încheierii contractului (asigurare retroactivă) este valabilă doar dacă părţile nu cunoşteau, la momentul încheierii contractului, despre producerea cazului asigurat. Dacă contractantul cunoştea, la acel moment, despre producerea cazului asigurat, asigurătorul nu este obligat să despăgubească acel caz.
(3) În cazul în care contractul de asigurare se încheie pentru o durată de peste 5 ani, fiecare parte are dreptul la rezoluţiunea asigurării la finele celui de-al cincilea an sau al fiecăruia dintre anii următori, respectînd un termen de preaviz de 3 luni.
(4) În cazul contractelor încheiate pe o durată nelimitată, fiecare parte are dreptul la rezoluţiunea asigurării, respectînd un termen de preaviz de cel puţin o lună şi de cel mult 3 luni.
(5) Acordul prin care contractul de asigurare se consideră prelungit în mod tacit pe o durată mai mare de un an se consideră nul.
(6) Perioada de asigurare este intervalul de timp în care asigurătorul poartă răspundere şi pentru care se stabileşte prima de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală