A A A + | -

Articolul 1838. Încălcarea obligaţiei de informare

(1) În cazul în care contractantul a încălcat obligaţia prevăzută la art.1837, asigurătorul are dreptul, în condiţiile prezentului articol, să propună modificarea rezonabilă a condiţiilor contractului sau să declare rezoluţiunea asigurării. În acest scop, asigurătorul va notifica în scris intenţia sa, însoţită de informaţia privind consecinţele juridice ale deciziei sale, în termen de o lună după ce a cunoscut sau apar indicii încălcării obligaţiei prevăzute la art.1837.
(2) Dacă asigurătorul propune o modificare rezonabilă, contractul va continua pe baza modificării propuse dacă contractantul nu respinge propunerea în termen de o lună de la recepţionarea notificării prevăzute la alin.(1). În caz de respingere, asigurătorul are dreptul la rezoluţiunea asigurării în termen de o lună de la recepţionarea notificării scrise de respingere din partea contractantului.
(3) Asigurătorul nu are dreptul la rezoluţiunea asigurării dacă contractantul a încălcat obligaţia prevăzută la art.1837 fără vinovăţie, cu excepţia cazului în care asigurătorul demonstrează că el nu ar fi încheiat contractul de asigurare dacă cunoştea acea informaţie.
(4) Rezoluţiunea asigurării produce efecte după expirarea unui termen de o lună de la recepţionarea de către contractant a notificării prevăzute la alin.(1). Modificarea produce efecte conform acordului părţilor.
(5) Dacă un caz asigurat este cauzat de către un element al riscului care cădea sub incidenţa obligaţiei prevăzute la art.1837, dar nu a fost dezvăluit, şi cazul asigurat survine înainte ca rezoluţiunea sau modificarea să producă efecte, asigurătorul nu poartă obligaţia de a indemniza sau a despăgubi pe baza cazului respectiv dacă demonstrează că nu ar fi încheiat contractul de asigurare dacă cunoştea acea informaţie. Cu toate acestea, dacă asigurătorul ar fi încheiat contractul cu o primă mai mare sau în condiţii diferite, indemnizaţia sau despăgubirea se va plăti proporţional sau conform acelor condiţii diferite.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală