A A A + | -

Articolul 1844. Sancţiunile în caz de agravare a riscului

(1) Dacă contractul prevede că, în cazul unei agravări a riscului asigurat, asigurătorul are dreptul la rezoluţiunea asigurării, acest drept poate fi exercitat, prin notificare adresată contractantului, în termen de o lună din momentul în care asigurătorul a cunoscut agravarea sau indiciile ei.
(2) Perioada de asigurare încetează la expirarea unui termen de o lună de la recepţia declaraţiei de rezoluţiune, iar dacă contractantul a săvîrşit o încălcare intenţionată a obligaţiei prevăzute la art.1843, la data recepţiei notificării de rezoluţiune.
(3) Dacă cazul asigurat este cauzat de un risc agravat despre care contractantul cunoştea sau trebuia să cunoască înainte de încetarea perioadei de asigurare, indemnizaţia sau despăgubirea de asigurare nu se va plăti dacă asigurătorul nu ar fi asigurat deloc riscul agravat. Cu toate acestea, dacă contractul de asigurare nu prevede altfel, iar asigurătorul ar fi asigurat riscul agravat la o primă mai mare sau în condiţii diferite, indemnizaţia sau despăgubirea de asigurare se va plăti proporţional sau conform acelor condiţii diferite.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală