A A A + | -

Articolul 1851. Informarea despre producerea cazului asigurat

(1) Survenirea cazului asigurat trebuie notificată de îndată asigurătorului de către contractant, asigurat sau, după caz, beneficiar, cu condiţia că persoana obligată să facă notificarea cunoştea sau trebuia să cunoască existenţa acoperirii de asigurare şi survenirea cazului asigurat. Obligaţia se consideră îndeplinită şi dacă un terţ informează asigurătorul.
(2) Dacă contractul de asigurare cere ca informarea să se facă într-un anumit termen, acesta trebuie să fie rezonabil. Informarea se consideră îndeplinită în termen dacă s-a expediat în interiorul termenului.
(3) Asigurătorul nu poate invoca clauza prin care este eliberat total sau parţial de obligaţia sa dacă obligaţia de informare nu a fost îndeplinită în modul corespunzător, decît în măsura în care, prin neexecutare, interesele asigurătorului sînt afectate în mod serios.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală