A A A + | -

Articolul 1871. Transmiterea dreptului de proprietate

(1) Dacă se transmite dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, rezoluţiunea asigurării intervine de drept la expirarea unui termen de o lună de la data transmiterii, cu excepţia cazului în care contractantul şi dobînditorul convin asupra rezoluţiunii înainte de expirarea acestui termen. Această regulă nu se aplică dacă contractul de asigurare a fost încheiat în favoarea unui viitor dobînditor.
(2) Pînă la expirarea termenului prevăzut la alin.(1), dobînditorul bunului se consideră asigurat din momentul în care preia riscul bunului asigurat.
(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) nu se aplică:
a) dacă asigurătorul, contractantul şi dobînditorul convin altfel;
b) transmiterii dreptului de proprietate prin moştenire.
(4) Contractantul care nu comunică asigurătorului înstrăinarea survenită şi dobînditorului existenţa contractului de asigurare rămîne obligat să plătească primele care devin scadente ulterior datei înstrăinării.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală