A A A + | -

Articolul 1886. Asigurarea de garanţii

(1) În asigurarea de garanţii, asigurătorul, în calitate de garant, garantează acoperirea pierderilor financiare înregistrate de asigurat ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către contractant.
(2) În cadrul asigurării de garanţii, asigurat este o persoană desemnată de către contractant, alta decît contractantul.
(3) La încheierea contractului de asigurare, asigurătorul va elibera contractantului poliţa de asigurare, iar asiguratului – scrisoarea de garanţii.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală