A A A + | -

Articolul 1897. Dreptul contractantului la rezoluţiunea asigurării

(1) Contractantul are dreptul la rezoluţiunea asigurării de viaţă care nu stipulează o sumă asigurată redusă sau o valoare de răscumpărare, cu condiţia că rezoluţiunea nu produce efecte mai devreme de 1 an de la data încheierii contractului. Dreptul la rezoluţiune înainte de expirarea termenului contractului poate fi exclus dacă s-a plătit o primă unică. Rezoluţiunea se face în scris şi produce efecte după 15 zile de la recepţionarea notificării de rezoluţiune de către asigurător.
(2) Dacă contractul de asigurare de viaţă stipulează o sumă asigurată redusă sau o valoare de răscumpărare, se aplică dispoziţiile art.1906 şi 1907.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală