A A A + | -

Articolul 1901. Ajustarea primei şi a beneficiilor plătibile

(1) În cazul contractului de asigurare care acoperă riscuri pentru care asigurătorul are certitudinea că va răspunde, asigurătorul are dreptul la o ajustare conform alin.(2) şi (3).
(2) Majorarea primei este permisă dacă a avut loc o schimbare imprevizibilă şi permanentă în privinţa riscurilor biometrice folosite ca bază la calcularea primei, dacă majorarea este necesară pentru a garanta capacitatea continuă a asigurătorului de a plăti beneficii de asigurare şi dacă majorarea a fost acceptată de un fiduciar independent sau o autoritate de supraveghere. Contractantul are dreptul să compenseze majorarea primei cu o reducere corespunzătoare a beneficiilor de asigurare.
(3) În cazul unei poliţe cu prima deja plătită, asigurătorul are dreptul să reducă beneficiile de asigurare în condiţiile stabilite la alin.(2).
(4) Nu se admite ajustarea în temeiul alin.(2) sau (3):
a) în măsura în care s-a comis o eroare în calcularea primei şi/sau a beneficiilor pe care un actuar competent şi diligent ar fi cunoscut-o;
b) dacă calculul de bază nu se aplică tuturor contractelor, inclusiv celor încheiate după ajustare.
(5) O majorare a primei sau o reducere a beneficiilor produce efecte juridice în decursul a 3 luni după ce asigurătorul a notificat în scris contractantul despre majorarea primei sau reducerea beneficiilor, despre motivele acestei decizii şi despre dreptul contractantului de a cere reducerea beneficiilor.
(6) În cazul contractului de asigurare de viaţă care acoperă riscuri pentru care asigurătorul are certitudinea că va răspunde, contractantul are dreptul la o reducere a primei dacă, din cauza unei schimbări imprevizibile şi permanente în privinţa riscurilor biometrice folosite ca bază la calcularea primei, mărimea iniţială a primei nu este potrivită şi necesară pentru a garanta capacitatea continuă a asigurătorului de a plăti beneficiile de asigurare. Reducerea trebuie să fie acceptată de un fiduciar independent sau o autoritate de supraveghere.
(7) Drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi exercitate după expirarea unui termen de 5 ani de la încheierea contractului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală