A A A + | -

Articolul 1907. Răscumpărarea în asigurare de viaţă

(1) Contractantul poate, în orice moment, cere asigurătorului în scris să plătească, total sau parţial, valoarea de răscumpărare acumulată pe poliţă, cu condiţia că această cerere nu produce efecte juridice pînă la expirarea termenului de 1 an din momentul încheierii contractului. Contractul va fi ajustat sau supus rezoluţiunii în mod corespunzător.
(2) Sub rezerva dispoziţiilor art.1906, în caz de rezoluţiune sau nulitate, la iniţiativa asigurătorului, a contractului de asigurare de viaţă la care s-a acumulat valoarea de răscumpărare, asigurătorul este obligat să plătească valoarea de răscumpărare, inclusiv în cazul prevăzut la art.1840.
(3) Asigurătorul trebuie să informeze contractantul, la cerere, dar în orice caz cel puţin o dată pe an, despre suma curentă a valorii de răscumpărare şi măsura în care ea este garantată.
(4) Cota din orice profit la care are dreptul contractantul se va plăti suplimentar la valoarea de răscumpărare, cu excepţia cazului în care cota deja a fost luată în cont la calcularea valorii de răscumpărare.
(5) Sumele datorate conform prezentului articol trebuie plătite nu mai tîrziu de 2 luni de la recepţionarea de către asigurător a cererii contractantului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală