A A A + | -

Articolul 1936. Drepturile soţului asociatului

(1) Asupra cotei-părţi din patrimoniul social dobîndite de un soţ în timpul căsătoriei se aplică regimul juridic al proprietăţii comune în devălmăşie.
(2) Soţul asociatului nu poate cere divizarea cotei-părţi şi nici primirea sa în societate, dacă contractul de societate nu prevede altfel. Dreptul soţului asociatului la valoarea în bani a părţii din cota-parte rămîne neafectat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală