A A A + | -

Articolul 1941. Temeiurile dizolvării societăţii civile

(1) Temeiurile dizolvării societăţii civile sînt:
a) expirarea termenului pentru care a fost constituită, cu excepţia cazului în care asociaţii continuă în mod tacit societatea civilă;
b) decizia asociaţilor;
c) declanşarea procedurii de insolvabilitate asupra patrimoniului societăţii civile;
d) urmărirea de către un creditor al unui asociat a cotei-părţi a acestuia în patrimoniul social;
e) atingerea scopului sau imposibilitatea urmăririi în continuare a scopului.
(2) Dacă contractul nu prevede altfel, sînt de asemenea temeiuri de dizolvare a societăţii civile:
a) moartea unuia dintre asociaţi persoană fizică sau dizolvarea unui asociat persoană juridică;
b) declanşarea procedurii de insolvabilitate în privinţa unuia dintre asociaţi;
c) instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei în privinţa unui asociat dacă aceasta prejudiciază activitatea societăţii civile;
d) rezoluţiunea contractului de societate civilă.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală