A A A + | -

Articolul 1994. Diminuarea îmbogăţirii

(1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să restituie îmbogăţirea în măsura în care ea a suportat un dezavantaj prin dispunerea de îmbogăţire sau în altă formă prevăzută la art.1985 (diminuarea îmbogăţirii), cu excepţia cazului în care persoana îmbogăţită ar fi suferit dezavantajul chiar dacă nu obţinea îmbogăţirea.
(2) Cu toate acestea, diminuarea îmbogăţirii nu se ia în considerare:
1) în măsura în care persoana îmbogăţită a obţinut un substitut;
2) în măsura în care persoana îmbogăţită era de rea-credinţă la momentul diminuării îmbogăţirii, cu excepţia cazului:
a) cînd persoana dezavantajată la fel ar fi suferit o diminuare chiar dacă îmbogăţirea i-ar fi fost restituită; sau
b) cînd persoana îmbogăţită era de bună-credinţă la momentul îmbogăţirii, diminuarea îmbogăţirii a avut loc înainte de scadenţa obligaţiei de a restitui îmbogăţirea şi diminuarea îmbogăţirii a rezultat din materializarea unui risc care nu poate fi pus pe seama persoanei îmbogăţite; sau
3) în măsura în care se aplică prevederile art.1991 alin.(3).
(3) Dacă persoana îmbogăţită poate ridica mijlocul de apărare prevăzut de prezentul articol faţă de persoana dezavantajată ca urmare a dispunerii în folosul unui terţ, drepturile persoanei dezavantajate faţă de acel terţ rămîn neafectate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune