A A A + | -

Articolul 1997. Restituţia bilaterală

În cazul prevăzut la art.1981 alin.(2), dacă ambelor părţi le incumbă o obligaţie de restituire, obligaţiile lor sînt corelative.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune