A A A + | -

Articolul 201. Împuternicirile acordate de către organul suprem ori de supraveghere

(1) Organul suprem al persoanei juridice sau organul ei de supraveghere (consiliul) poate, prin hotărîre, împuternici un terţ (cu sau fără drept de delegare) să acţioneze în numele persoanei juridice pentru a pune în executare hotărîrea acestui organ. În acest caz, terţul împuternicit deţine împuterniciri fără a fi necesară acordarea de împuterniciri de către administrator. Procesul-verbal care cuprinde hotărîrea de împuternicire valorează procură din partea acelei persoane juridice.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în particular în cazul în care administratorul este în conflict de interese faţă de hotărîrea adoptată, cum ar fi cea de:
a) încheiere sau modificare a contractului dintre administrator şi persoana juridică;
b) efectuare a investigaţiei de serviciu, suspendare din funcţie a administratorului sau aplicare a altor măsuri similare;
c) eliberare din funcţie;
d) tragere la răspundere faţă de persoana juridică;
e) îndeplinire a formalităţilor de publicitate în vederea operării modificărilor privind persoana juridică în registrul de publicitate prevăzut de lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune