A A A + | -

Articolul 2011. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană cu discernămînt diminuat

(1) Persoana în privinţa căreia nu s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară care a cauzat un prejudiciu aflîndu-se în imposibilitatea de a conştientiza sau dirija pe deplin acţiunile sale (discernămînt diminuat) nu răspunde pentru prejudiciu.
(2) Instanţa de judecată are dreptul, ţinînd cont de starea materială a persoanei vătămate şi a autorului prejudiciului, de gradul de discernămînt al autorului,precum şi de alte circumstanţe, să-l oblige pe acesta la reparaţia integrală sau parţială a prejudiciului.
(3) Autorul prejudiciului nu este exonerat de răspundere dacă el însuşi este vinovat de faptul că a ajuns într-o astfel de stare în urma consumului de alcool, de droguri, de alte substanţe psihotrope sau din altă cauză.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune