A A A + | -

Articolul 2049. Dobîndirea, utilizarea şi divulgarea ilegală de secrete comerciale

(1) Dobîndirea unui secret comercial fără consimţămîntul deţinătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de cîte ori este efectuată prin:
a) accesul neautorizat, însuşirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanţe sau fişiere electronice care se află în mod legal sub controlul deţinătorului secretului comercial şi care conţin secretul comercial sau din care poate fi dedus secretul comercial;
b) orice alt comportament care, în circumstanţele date, contravine practicilor comerciale loiale.
(2) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de cîte ori este săvîrşită, fără consimţămîntul deţinătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplineşte oricare dintre următoarele condiţii:
a) a dobîndit secretul comercial în mod ilegal;
b) încalcă un contract de confidenţialitate sau orice altă obligaţie de a nu divulga secretul comercial;
c) încalcă o obligaţie contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.
(3) Dobîndirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este, de asemenea, considerată ilegală atunci cînd o persoană, în momentul dobîndirii, utilizării sau divulgării, avea cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă, în circumstanţele date, de faptul că secretul comercial a fost obţinut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial în mod ilegal în sensul alin.(2).
(4) Producerea, oferirea sau introducerea pe piaţă a mărfurilor care încalcă secretul comercial ori importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este, de asemenea, considerată drept o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci cînd persoana care desfăşoară astfel de activităţi avea cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă, în circumstanţele date, de faptul că secretul comercial a fost utilizat în mod ilegal în sensul alin.(2).
(5) În sensul prezentei secţiuni, se consideră mărfuri care încalcă secretul comercial mărfurile a căror concepere, caracteristici, funcţionare, proces de producţie sau comercializare beneficiază în mod semnificativ de secrete comerciale dobîndite, utilizate sau divulgate în mod ilegal.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune