A A A + | -

Articolul 2052. Condiţiile de aplicare a mijloacelor juridice de apărare, garanţii şi mijloace alternative

(1) La dispunerea mijloacelor juridice de apărare prevăzute la art.2051 şi pentru evaluarea proporţionalităţii acestora, instanţa de judecată trebuie să ţină seama de circumstanţele specifice ale cazului incluzînd, după caz:
a) valoarea sau alte trăsături specifice ale secretului comercial;
b) măsurile luate în vederea protejării secretului comercial;
c) comportamentul făptuitorului în dobîndirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;
d) impactul utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial;
e) interesele legitime ale părţilor şi impactul pe care dispunerea sau respingerea mijloacelor l-ar putea avea asupra părţilor;
f) interesele legitime ale terţilor;
g) interesul public; şi
h) protejarea drepturilor fundamentale.
(2) În cazul în care instanţa de judecată limitează durata mijloacelor menţionate la art.2051 alin.(1) lit.a) şi b), această durată trebuie să fie suficientă pentru a elimina orice avantaj comercial sau economic pe care făptuitorul l-ar fi putut obţine în urma dobîndirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial.
(3) La cererea făptuitorului, instanţa de judecată dispune revocarea mijloacelor menţionate la art.2051 alin.(1) lit.a) şi b) dacă informaţiile în cauză nu mai îndeplinesc cerinţele prevăzute la art.2047 alin.(3) din motive care nu pot fi imputate direct sau indirect făptuitorului.
(4) La cererea persoanelor pasibile a fi supuse mijloacelor prevăzute la art.2051, instanţa de judecată poate dispune plata unor despăgubiri în folosul deţinătorului secretului comercial în locul dispunerii mijloacelor respective dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) persoana respectivă, în momentul utilizării sau divulgării, nu avea cunoştinţă şi nu ar fi avut motive, în circumstanţele date, să ia cunoştinţă de faptul că secretul comercial a fost obţinut de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial în mod ilegal;
b) dispunerea mijloacelor respective ar produce prejudicii disproporţionate persoanei în cauză; şi
c) despăgubirea deţinătorului secretului comercial pare satisfăcătoare în mod rezonabil.
(5) Atunci cînd se dispune plata de despăgubiri în locul dispunerii unui mijloc juridic de apărare menţionat la art.2051 alin.(1) lit.a) şi b), despăgubirile nu vor depăşi cuantumul redevenţelor sau al drepturilor care ar fi fost datorate dacă persoana în cauză ar fi solicitat autorizaţia de a utiliza secretul comercial respectiv pentru perioada de timp în care s-ar fi putut interzice utilizarea secretului comercial.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune