A A A + | -

Articolul 2053. Determinarea mărimii despăgubirilor

(1) Făptuitorul care ştia sau ar fi trebuit să ştie că săvîrşeşte dobîndirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial este obligat să plătească deţinătorului secretului comercial despăgubiri care corespund prejudiciului real suferit ca urmare a dobîndirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial.
(2) Dispoziţiile Codului muncii prin care se limitează răspunderea salariatului faţă de angajator în ceea ce priveşte despăgubirile pentru dobîndirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial al angajatorului se aplică în cazul în care salariatul a acţionat fără intenţie.
(3) La stabilirea mărimii despăgubirilor menţionate la alin.(1), instanţa de judecată trebuie să ia în considerare toţi factorii corespunzători, cum ar fi consecinţele economice negative asupra deţinătorului secretului comercial, inclusiv profitul ratat de acesta, beneficiile necuvenite realizate de făptuitor şi, dacă este cazul, orice alt element în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat deţinătorului secretului comercial prin dobîndirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretului comercial.
(4) Cu titlu de alternativă la modul de determinare menţionat la alin.(3), instanţa de judecată poate stabili, în cazuri adecvate, o mărime forfetară a despăgubirilor pe baza unor elemente cum ar fi, cel puţin, valoarea redevenţelor sau a drepturilor care ar fi fost datorate dacă făptuitorul ar fi solicitat autorizarea de a utiliza secretul comercial în cauză.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune