A A A + | -

Articolul 2054. Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu aduc atingere:
a) exercitării dreptului la libertatea de exprimare şi de informare, astfel cum este prevăzut de legislaţie şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv respectării libertăţii şi pluralismului mijloacelor de informare în masă;
b) aplicării dispoziţiilor legale care le impun deţinătorilor de secrete comerciale să divulge informaţii, inclusiv secrete comerciale, din raţiuni de interes public, publicului ori autorităţilor administrative sau judiciare în vederea exercitării atribuţiilor autorităţilor respective;
c) aplicării dispoziţiilor legale care impun sau permit autorităţilor publice să divulge informaţiile furnizate de societăţi pe care respectivele autorităţi le deţin în temeiul obligaţiilor şi prerogativelor stabilite de legislaţie şi în conformitate cu acestea;
d) autonomiei partenerilor sociali şi dreptului acestora de a încheia acorduri colective, în conformitate cu legea.
(2) Nici o dispoziţie a prezentei secţiuni nu trebuie înţeleasă ca oferind vreun temei pentru limitarea mobilităţii salariaţilor. În special, în legătură cu exercitarea acestei mobilităţi, dispoziţiile prezentei secţiuni nu oferă niciun temei pentru:
a) limitarea utilizării de către salariaţi a informaţiilor care nu constituie secret comercial în sensul prezentei secţiuni;
b) limitarea utilizării de salariaţi a experienţei şi a competenţelor dobîndite în mod onest ca urmare a desfăşurării normale a activităţii lor profesionale;
c) impunerea oricărei restricţii suplimentare salariaţilor în cadrul contractelor lor de muncă, altele decît restricţiile impuse în conformitate cu dispoziţiile legale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune