A A A + | -

Articolul 215. Proiectul dezmembrării

(1) Proiectul dezmembrării persoanei juridice este elaborat de organul executiv.
(2) În proiectul dezmembrării trebuie să se indice:
a) forma (felul) dezmembrării;
b) denumirea şi sediul persoanei juridice care se dezmembrează;
c) denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice care se constituie în urma dezmembrării sau cărora li se dă o parte din patrimoniu;
d) partea de patrimoniu care se transmite;
e) numărul de membri care trec la persoana juridică ce se constituie;
f) în cazul în care la dezmembrare participă persoane juridice cu scop lucrativ:
– coraportul de schimb al participaţiunilor şi, după caz, mărimea sultei;
– condiţiile de alocare a participaţiunilor la persoana juridică nou-creată ori la care trece o parte din patrimoniu;
– data de la care deţinerea noilor participaţiuni conferă membrilor dreptul de a participa la împărţirea beneficiilor persoanei juridice la care trece o parte din patrimoniu, precum şi, dacă există, orice condiţii speciale care afectează acest drept;
– drepturile acordate de persoana juridică nou-creată ori la care trece o parte din patrimoniu deţinătorilor de participaţiuni care conferă drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, altele decît acţiuni, sau măsurile propuse în privinţa acestora;
g) dacă există, orice avantaj special acordat experţilor angajaţi pentru a întocmi raportul asupra dezmembrării în folosul membrilor persoanei juridice care se dezmembrează, precum şi membrilor organelor executive, de supraveghere, de control ale persoanelor juridice care se dezmembrează;
h) raportul valoric al participaţiunilor;
i) data întocmirii bilanţului de repartiţie;
j) consecinţele dezmembrării pentru salariaţi;
k) data situaţiilor financiare ale persoanelor juridice participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile dezmembrării;
l) data ori modul de determinare a datei de la care actele juridice şi operaţiunile persoanei juridice care se dizolvă se vor considera, din punct de vedere contabil, ca aparţinînd uneia ori alteia dintre persoanele juridice participante.
(3) Proiectul dezmembrării se întocmeşte în scris.
(4) La proiectul dezmembrării se anexează proiectul actului de constituire al noii persoane juridice, după caz.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune