A A A + | -

Articolul 2300. Legatul prioritar

Legatul constituit în favoarea unui moştenitor (legat prioritar) este considerat legat şi în cazul în care acest moştenitor este grevat cu legat.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 18 iulie 2021
Originea reglementării: §2150 BGB

În cazul unei instrucțiuni de partaj clasice, testatorul vrea să păstreze mărimea cotelor succesorale a comoștenitorilor intactă.  Așadar, comoștenitorul care a primit conform instrucțiunii de partaj mai mult decât era proporțional cotei sale, va datora sultă.

Se poate însă întâmpla că testatorul poate da instrucțiuni de partaj cu intenția clară ca valoarea care urmează să fie primită de fiecare beneficiar să fie diferită; o asemenea intenție duce la calificarea de instituire a unui legat prioritar în folosul acelor beneficiari [BGH din 06.12.1989, nr. IVa ZR 59/88].

Atunci când testatorul alocă copiilor săi (moștenitori legali de clasa I) bunuri cu diferite valori, ar trebui de făcut concluzia rațională că el intenționa cotele lor succesorale să aibă mărimi diferite (proporționale), și nu doar să instituie o serie de legate prioritare, cu păstrarea cotelor succesorale egale.

Dacă testatorul a dispus că un comoștenitor urmează să primească un anumit bun fără a fi ținut la o sultă către ceilalți comoștenitori, dispoziția testamentară urmează a fi calificată atât ca o instrucțiune de partaj cât și ca legat prioritar în folosul primului privitor la mărimea sultei [OLG Hamburg din 22.12.2016, nr. 2 U 10/16].

În practica testamentară germană o asemenea modelare testamentare este cunoscută ca „testamentul de Frankfurt” (ger. — Frankfurter Testament), propus de prof. Günther Felix.  El este preferat în testamente avansate ale oamenilor de afaceri, din cauza consecințelor fiscale în legea germană.

Ilustrație - testamentul de Frankfurt

Testatorul are 2 copii (C1 și C2) și soț (S), iar patrimoniul său cuprinde două bunuri esențiale, e.g. o parte socială de 100% într-un SRL activ, o imobile comerciale transmise în chirie și care aduc venit, precum și locuința familială.

Prin testament se dispune:

(1) cotele succesorale ale comoștenitorilor testamentari (e.g. C1, C2, S) sunt egale;
(2) în folosul C1 se instituie legat prioritar care are ca obiect parte socială de 100% într-un SRL;
(3) în folosul C2 se instituie legat prioritar care are ca obiect imobile comerciale;
(4) în folosul S se instituie legat prioritar care are ca obiect locuința familială;
(5) dacă între obiectul celor 3 legate există diferență de valoare, în folosul celui care are valoare mai mică se instituie un legat prioritar în mărimea sultei necesare.

Avantajul practic unei asemenea abordări este că notarului care desfășoară procedura succesorală îi va simplu să determine cotele succesorale comoștenitorilor (egale).  Nu va fi necesar de a face o evaluare a bunurilor și a masei, care implică timp, costuri și potențiale litigii.  Adițional, fiecare comoștenitor va primi câte un certificat de legat pentru bunul alocat lui.  Dacă masa succesorală va cuprinde bunuri care nu fac obiectul legatelor, ele vor fi dobândite în cote succesorale egale de către comoștenitori.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 2300 [online]. Codul civil Adnotat [citat 18 iulie 2021]. Disponibil: animus.md/adnotari/2300/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune