A A A + | -

Articolul 2344. Determinarea beneficiarului. Termenul de executare

(1) La dispunerea unei sarcini al cărei scop l-a stabilit testatorul, acesta poate încredinţa persoanei grevate sau unui terţ determinarea persoanei beneficiare.
(2) În cazul în care determinarea revine celui grevat, dacă acesta a fost obligat printr-o hotărîre judecătorească definitivă să execute obligaţia, reclamantul îi poate impune un termen corespunzător pentru executare. După expirarea termenului, dacă executarea nu s-a făcut în termenul stabilit, reclamantul este în drept să determine el însuşi beneficiarul.
(3) Dacă determinarea revine unui terţ, aceasta se realizează prin declaraţia faţă de persoana grevată. În cazul în care terţul nu poate efectua determinarea, acest drept trece asupra persoanei grevate. Se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.2301 alin.(3) enunţul al doilea. În sensul acelor dispoziţii legale, se consideră persoane interesate persoana grevată şi cele care sînt în drept să ceară executarea sarcinii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2193 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune