A A A + | -

Articolul 2390. Acceptarea moștenirii și renunțarea la moștenire

(1) Cu excepțiile prevăzute de lege, moștenitorul nu mai poate renunța la moștenire dacă el a acceptat-o în mod implicit, conform alin. (2), sau în mod expres, conform alin. (3).
(2) La expirarea termenului de renunțare, moștenirea se consideră acceptată de către moștenitor. În acest caz, dispozițiile art. 139 alin. (1) lit. e) nu se aplică în raport cu moștenitorul persoană ocrotită sau minor.
(3) Moștenitorul poate depune o declarație de acceptare a moștenirii în formă autentică la notarul care desfășoară procedura succesorală înainte de expirarea termenului de renunțare. Declarația poate fi autentificată la oricare notar sau altă persoană abilitată să autentifice acte juridice.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 19 iulie 2020 | Actualizat: 6 octombrie 2020
Originea reglementării: §1943 BGB

I. Scopul

1. Prin această normă nouă, sistemul autohton de drept îmbrățișează principiul dobândirii de drept a moștenirii și abandonează sistemul renunțării implicite (prin neacceptare) de la moștenire (v. și art. 2485). Pentru o explicare a scopului și modului trecerii la principiul respectiv, v. pasajul relevant din N. inf.

II. Acceptarea expresă

[…]

III. Acceptarea implicită

2. Textul de lege nu cere ca acceptarea implicită să se produc prin vreun anumit comportament concludent al moștenitorului, cum ar fi intrarea în posesia unui bun al masei succesorale sau începerea exercitării anumitor drepturi din masa succesorală ori executarea unor obligații.  Din contra, legea permite moștenitorului provizoriu să se comporte ca un moștenitor, să gestioneze masa succesorală, iar apoi să își exercite dreptul la renunțare la moștenire.  Succesibilul nu este decăzut din dreptul la renunțare la moștenire prin comportamentul său concludent de moștenitor aparent.  În acest sens, reglementarea exclude argumentul venire contra factum proprium (v. art. 11 alin.(2)) și a aplicației sale practice din dreptul privat roman pro herede gestio.

Termenul de renunțare la moștenire, 2021

 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune