A A A + | -

Articolul 2643. Libertatea de alegere

(1) Părţile au posibilitatea de a alege, de comun acord, legea care să reglementeze obligaţiile necontractuale născute între ele:
a) printr-un acord încheiat ulterior producerii faptului cauzator de prejudicii; sau
b) în cazul în care toate părţile implicate desfăşoară o activitate comercială, printr-un acord liber negociat anterior producerii faptului cauzator de prejudicii.
(2) Alegerea făcută trebuie să fie explicită sau să reiasă cu un grad rezonabil de certitudine din circumstanţele referitoare la caz şi nu poate aduce atingere drepturilor terţilor.
(3) În cazul în care toate elementele relevante pentru situaţia respectivă, în momentul cînd are loc faptul cauzator de prejudicii, se află în alt stat decît cel al cărui lege a fost aleasă, alegerea făcută de părţi nu poate aduce atingere aplicării în mod corespunzător a dispoziţiilor imperative ale legii acelui alt stat, de la care nu se poate deroga prin acord.
(4) În cazul în care toate elementele relevante pentru situaţia respectivă, în momentul cînd are loc faptul cauzator de prejudicii, se află în unul sau mai multe state, alegerea de către părţi a unei legi aplicabile, alta decît cea a statului instanţei competente, nu poate aduce atingere aplicării în mod corespunzător a dispoziţiilor imperative ale dreptului internaţional de la care nu se poate deroga prin acord, astfel cum au fost puse în aplicare în statul instanţei competente.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune