A A A + | -

Articolul 2657. Norma generală

(1) Sub rezerva cazului în care prezentul capitol cuprinde dispoziţii contrare, legea aplicabilă succesiunii în ansamblul său este cea a statului în care cel care a lăsat moştenirea îşi avea reşedinţa obişnuită în momentul decesului.
(2) În cazul în care, cu titlu de excepţie, toate circumstanţele cazului indică în mod clar că, în momentul decesului, cel care a lăsat moştenirea avea în mod evident o legătură mai strînsă cu un alt stat decît statul a cărui lege ar fi aplicabilă în temeiul alin.(1), legea aplicabilă succesiunii este legea acelui alt stat.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

adnotarea art. 2166

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune