A A A + | -

Articolul 2659. Domeniul de aplicare a legii aplicabile

(1) Legea stabilită în temeiul art.2657 sau 2658 reglementează succesiunea în ansamblul său.
(2) Această lege reglementează în special:
a) temeiul, momentul şi locul deschiderii moştenirii;
b) vocaţia succesorală a beneficiarilor, stabilirea cotelor-părţi ce le revin acestora, a obligaţiilor care le pot fi impuse de către cel care a lăsat moştenirea, precum şi a altor drepturi privind succesiunea, inclusiv drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor;
c) capacitatea succesorală;
d) dezmoştenirea şi nedemnitatea;
e) transferul către moştenitori şi, după caz, către legatari al bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor din care se compune masa succesorală, inclusiv condiţiile şi efectele acceptării succesiunii sau a unui legat sau ale renunţării la acestea;
f) împuternicirile conferite moştenitorilor, executorilor testamentari şi altor administratori ai masei succesorale, în special cu privire la vînzarea bunurilor şi plata creditorilor, fără a aduce atingere împuternicirilor menţionate la art.2665 alin.(4)-(8);
g) răspunderea pentru datoriile masei succesorale;
h) partea din masa succesorală de care se poate dispune, rezerva succesorală şi alte restricţii privind libertatea de a dispune pentru cauză de moarte, precum şi pretenţiile pe care persoanele apropiate defunctului le-ar putea avea faţă de masa succesorală sau faţă de moştenitori;
i) obligaţiile privind raportul sau reducţiunea liberalităţilor la calcularea cotelor-părţi din succesiune ale diverşilor beneficiari; şi
j) partajul succesoral.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune