A A A + | -

Articolul 2661. Pactele asupra unei succesiuni viitoare

(1) Un pact asupra unei succesiuni viitoare referitor la succesiunea unei persoane este reglementat, în privinţa admisibilităţii sale, a condiţiilor de fond ale acestuia, a caracterului obligatoriu între părţi şi a condiţiilor pentru desfacerea sa, de legea care, în temeiul prezentului capitol, ar fi fost aplicabilă succesiunii persoanei respective, în cazul în care aceasta ar fi decedat în ziua încheierii pactului.
(2) Un pact asupra unei succesiuni viitoare referitor la succesiunea mai multor persoane este admisibil numai dacă este admisibil în conformitate cu toate legile care, în temeiul prezentului capitol, ar fi fost aplicabile succesiunii tuturor persoanelor implicate, în cazul în care acestea ar fi decedat în ziua încheierii pactului.
(3) Un pact asupra unei succesiuni viitoare care este admisibil în temeiul alin.(2) este reglementat, în ceea ce priveşte condiţiile de fond, caracterul obligatoriu între părţi şi condiţiile pentru desfacerea sa, de legea cu care are cea mai strînsă legătură dintre cele prevăzute la alin.(2).
(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin.(1)-(3), părţile pot alege ca lege care să reglementeze pactul asupra unei succesiuni viitoare, în ceea ce priveşte admisibilitatea, condiţiile de fond, caracterul obligatoriu între părţi şi condiţiile pentru desfacerea sa, legea pe care persoana sau una dintre persoanele al căror patrimoniu este vizat ar fi putut să o aleagă în conformitate cu art.2658, în condiţiile stabilite de respectivul articol.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune