A A A + | -

Articolul 2663. Condiţiile de formă ale dispoziţiilor pentru cauză de moarte întocmite în formă scrisă

(1) O dispoziţie pentru cauză de moarte întocmită în formă scrisă îndeplineşte condiţiile de formă în cazul în care forma sa respectă legea:
a) statului în care a fost întocmită dispoziţia sau în care a fost încheiat pactul asupra unei succesiuni viitoare;
b) statului a cărui cetăţenie o posedă testatorul sau cel puţin una dintre persoanele a căror succesiune este vizată de un pact asupra unei succesiuni viitoare, fie la momentul întocmirii dispoziţiei sau al încheierii pactului, fie la momentul decesului;
c) statului în care îşi are domiciliul testatorul sau cel puţin una dintre persoanele a căror succesiune este vizată de un pact asupra unei succesiuni viitoare, fie la momentul întocmirii dispoziţiei sau al încheierii pactului, fie la momentul decesului;
d) statului în care îşi are reşedinţa obişnuită testatorul sau cel puţin una dintre persoanele a căror succesiune este vizată de un pact asupra unei succesiuni viitoare, fie la momentul întocmirii dispoziţiei sau al încheierii pactului, fie la momentul decesului; sau
e) în ceea ce priveşte bunurile imobile – a statului în care acestea sînt situate.
(2) Stabilirea faptului dacă testatorul sau persoanele a căror succesiune este vizată de pactul asupra unei succesiuni viitoare au avut domiciliul într-un anume stat este reglementată de legea statului respectiv.
(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) se aplică, de asemenea, dispoziţiilor pentru cauză de moarte care modifică sau revocă o dispoziţie anterioară. Modificarea sau revocarea îndeplineşte, de asemenea, condiţiile de formă dacă respectă oricare dintre legile în conformitate cu care, în temeiul alin.(1), dispoziţia pentru cauză de moarte care a fost modificată sau revocată era valabilă.
(4) În sensul prezentului articol, se consideră că orice dispoziţie legală care limitează formele permise de dispoziţii pentru cauză de moarte prin trimitere la vîrstă, cetăţenie sau la alte condiţii personale ale testatorului sau ale persoanelor a căror succesiune este vizată de un pact asupra unei succesiuni viitoare aparţine chestiunilor de formă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru calificările pe care trebuie să le posede martorii, necesare pentru validitatea unei dispoziţii pentru cauză de moarte.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune