A A A + | -

Articolul 269. Dizolvarea societăţii în nume colectiv

(1) În afară de cazurile prevăzute la art.223 alin.(1), societatea în nume colectiv se dizolvă dacă în ea rămîne un singur asociat.
(2) Ultimul asociat rămas al societăţii în nume colectiv are dreptul ca, în termen de 6 luni, să reorganizeze societatea, în modul prevăzut de prezentul cod.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune