A A A + | -

Articolul 281. Dispoziţii generale cu privire la societatea pe acţiuni

(1) Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
(2) Modul de constituire, funcţionare, reorganizare şi lichidare a societăţilor pe acţiuni este reglementat prin lege şi, în completare, prin dispoziţiile prezentului cod.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune