A A A + | -

Articolul 299. Instituţia privată

(1) Instituţia privată este organizaţia necomercială constituită de către o singură persoană pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanţată parţial sau integral de aceasta.
(2) Bunurile transmise instituţiei private de către fondator sînt proprietatea instituţiei private, dacă actul de constituire nu prevede altfel.
(3) Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei, care o dotează potrivit scopului preconizat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune