A A A + | -

Articolul 300. Statutul organizaţiei necomerciale

(1) Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut dacă legea nu prevede altfel.
(2) Statutul se semnează de toţi fondatorii dacă legea nu prevede altfel.
(3) În statutul organizaţiei necomerciale se indică:
a) forma juridică de organizare;
b) denumirea deplină;
c) scopurile pentru care se constituie;
d) procedura de constituire, reorganizare şi încetare a activităţii;
e) organele de conducere şi control, modul de numire, competenţa şi durata mandatului acestora;
f) modul de numire a administratorului şi, după caz, a altor organe ale organizaţiei;
g) procedura de adoptare şi modificare a statutului;
h) modalitatea prin care va asigura transparenţa activităţii sale;
i) alte date stabilite de lege.
(4) Statutul poate prevedea şi alte clauze care nu contravin legii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune