A A A + | -

Articolul 306. Răspunderea civilă a Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-teritoriale

(1) Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-teritoriale răspund pentru obligaţii cu toate bunurile ce fac parte din domeniul lor privat.
(2) Republica Moldova nu poartă răspundere pentru obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Unităţile administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile Republicii Moldova.
(4) Dispoziţiile alin.(2) şi (3) nu se răsfrîng asupra cazurilor în care Republica Moldova a acordat garanţii pentru obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale sau acestea au acordat garanţii pentru obligaţiile Republicii Moldova.
(5) Particularităţile răspunderii civile a Republicii Moldova şi a unităţilor administrativ-teritoriale în raporturi cu persoane fizice şi juridice străine sau cu alte state sînt stabilite prin lege.


 

În Republica Moldova o autoritate publică, centrală sau locală, nu poate fi declarată insolvabilă și supuse unei administrări externe sau altfel să obțină protecție împotriva creditorilor. În cauza De Luca vs Italia (cererea nr. 43870/04, hotărârea din 24 septembrie 2013), CtEDO a examinat legislația Italiei care permite intrarea în insolvabilitate a unei autorități publice locale și, în circumstanțele concrete, a reținut că creditorului i s-a încălcat dreptul la executarea eficientă a hotărârii judecătorești.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune