A A A + | -

Articolul 307. Instituţia publică

(1) Instituţia publică este persoană juridică de drept public care se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi care este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă.
(2) Fondatorul răspunde pentru obligaţiile instituţiei publice în măsura în care patrimoniul acesteia nu este suficient pentru stingerea lor.
(3) Instituţia publică este în drept să desfăşoare activitatea neinterzisă de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de lege sau statut.
(4) Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii poate fi practicată de instituţia publică doar după obţinerea licenţei, dacă legea nu prevede altfel.
(5) Pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător care nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, instituţia publică poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice de drept public, societăţi cu răspundere limitată sau societăţi pe acţiuni. Instituţia publică poate constitui societăţi cu răspundere limitată sau societăţi pe acţiuni împreună cu persoane juridice de drept privat în condiţiile legislaţiei privind parteneriatul public-privat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune