A A A + | -

Articolul 324. Efectele nerespectării formei autentice

(1) Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic.
(2) Dacă una dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care se cere formă autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială, instanţa de judecată are dreptul, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil dacă el nu conţine elemente care contravin legii. În cazul acesta, nu se cere autentificarea notarială ulterioară a actului juridic.
(3) Partea care s-a eschivat neîntemeiat de la autentificarea notarială a actului juridic este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat prin întîrzierea autentificării.


Adnotare:

Jurisprudență:

Încheierea Col. civ. CSJ din 7 octombrie 2020 (nr. 2ra-1066/20)

Citat din Încheiere:

La 11 octombrie 2017, [pârâta TP] a depus cerere reconvențională împotriva lui [reclamant moștenitor al vânzător/defunct TC] cu privire la declararea valabilității tranzacției de vânzare-cumpărare, recunoașterea dreptului de proprietate, anularea parțială a testamentului și a certificatului de moștenitor testamentar.
În motivarea acțiunii reconvenționale a invocat că la 21 noiembrie 2011, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu [vânzătorul/defunct TC], materializat sub formă de recipisă, prin care a procurat de la acesta lotul de teren cu suprafața de 25 x l0 m, cu nr. cadastral […] din sat. […] r-nul […]
A evidențiat că a achitat lui [vânzătorul/defunct TC], în prezența martorilor […], costul cerut în sumă de 7 000 de lei.
Astfel, tranzacția se confirmă prin recipisă, însă părțile nu s-au mai prezentat la notar din motiv că [vânzătorul/defunct TC] a decedat.
A remarcat că în calitate de cumpărător, și-a onorat obligațiunea de achitare a prețului lotului de teren procurat, [vânzătorul/defunct TC] i-a transmis în proprietate lotul de teren, dar nu a reușit să efectueze actele necesare la notar și OCT Telenești.
[…]

Instanțele de judecată ierarhic inferioare au mai stabilit că în recipisă este indicat doar faptul că [vânzătorul/defunct TC] a primit de la [pârâta TP] suma de 7 000 de lei pentru porțiunea de teren, nefiind specificat scopul.
În aceste condiții, este imposibil de a constata dacă între părți au existat raporturi de vânzare-cumpărare, de arendă sau alt tip de raport juridic, nu se cunoaște dacă consimțământul lui [vânzătorul/defunct TC] a fost exprimat cu intenția anume de a încheia contract de vânzare-cumpărare, or din recipisă nu rezultă clar voința proprietarului de a vinde terenul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune