A A A + | -

Articolul 331. Efectele nulităţii actului juridic

(1) Actul juridic nul se consideră, cu efect retroactiv, că nu a produs niciun efect juridic din momentul încheierii.
(2) Actul juridic anulabil este valabil pînă la declararea acestei nulităţi de către instanţa de judecată, însă, odată anulat, se consideră, cu efect retroactiv, că nu a produs niciun efect juridic din momentul încheierii.
(3) Drepturile reale dobîndite în temeiul actului juridic nul sau anulat se consideră că nu au fost dobîndite pe acest temei. Această dispoziţie se aplică şi drepturilor de creanţă ori drepturilor asupra obiectului de proprietate intelectuală dobîndite în temeiul actului juridic.
(4) Dispoziţiile alin.(3) nu afectează eventuala dobîndire a dreptului prin uzucapiune în condiţiile legii.
(5) Prestaţiile executate în temeiul actului juridic nul sau anulat, precum şi alte îmbogăţiri obţinute din acele prestaţii se supun restituirii conform dispoziţiilor legale privind îmbogăţirea nejustificată.
(6) În cazul în care în temeiul actului juridic nul sau anulat s-a dobîndit un drept prin înregistrarea într-un registru de publicitate prevăzut de lege, iar titularul în folosul căruia este înregistrat dreptul nu îşi dă consimţămîntul la radiere, dreptul dobîndit se radiază doar pe calea acţiunii în rectificare.
(7) Instanţa de judecată nu poate pronunţa din oficiu efectele nulităţii chiar dacă a constatat nulitatea absolută din oficiu.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 28 septembrie 2020

I. Scopul articolului

1. Reglementarea are ca scop de a implementa principiul quod nullum est, nullum producit effectum (ceea ce este nul nu poate produce niciun efect), dar cu o nuanțată distincție dintre nulitatea absolută (alin.(1)) și cea relativă (alin.(2)) în privința operării efectelor nulității; edictarea declanșării mecanismului de restituire a îmbogățirii nejustificate în privința prestațiilor executate (alin.(5)); reglementarea specială a impactului nulității asupra efectelor reale (de proprietate) ale actului juridic sancționat de nulitate absolută relativă prin preeminența regulilor de rectificare a registrelor de publicitate (alin.(6)) și a funcției achizitive a uzucapiunii (alin.(4)).

2. Un scop implicit al articolului este de a nega că efectul juridic al nulității actului juridic constă în „repunerea în poziția inițială” (sau restitutio in integrum).  Simpla declarare de către judecător în dispozitivul hotărârii că „părțile sunt repuse în situația anterioară” nu este decât un exercițiu de magie judiciară.  O adevărată desființare a efectelor actelor juridice trebuie să țină cont de prestațiile efectiv executate, dar și de eventualele apărări ale dobânditorilor de drepturi asupra uneia dintre prestații, care fie vin să excludă restituția, fie o schimbă dintr-o restituție în natură a prestației în una de restituție a valorii prestației.

 

Notarea acțiunii în rectificare, 2021

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 331 [online]. Codul civil Adnotat [citat 18.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/331/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune