A A A + | -

Articolul 332. Nulitatea parţială

(1) Dispoziţiile legale privind nulitatea actului juridic se aplică în mod corespunzător cînd doar una sau mai multe clauze ale sale sînt supuse nulităţii.
(2) Clauzele lovite de nulitate atrag nulitatea actului juridic în întregul său numai dacă, din cauza lipsei acestora şi în pofida întregirii efectelor sale conform art.1082, nu poate fi atins scopul pentru care s-a încheiat actul juridic.
(3) Nulitatea actului juridic multilateral în privinţa uneia dintre părţi atrage nulitatea sa şi în privinţa celorlalte părţi dacă, din cauza lipsei acelei părţi, nu poate fi atins scopul pentru care celelalte părţi au încheiat actul juridic.
(4) Dacă dispoziţia legală imperativă prevede că durata de existenţă a unui drept sau de producere a efectelor juridice de către un act juridic nu poate depăşi un anumit termen, în caz de depăşire, durata convenită este nulă şi se înlocuieşte de drept cu termenul maxim permis de lege.


 

Norma stabilește principiul dreptului privat al nulității parțiale și al salvării actului juridic în măsura în care el nu încalcă legea (utile per inutile non vitiatur).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune