A A A + | -

Articolul 336. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor care nu a împlinit vîrsta de 14 ani

(1) Actele juridice încheiate de un minor care nu a împlinit vîrsta de 7 ani sînt nule.
(2) Actele juridice încheiate de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani, cu excepţia celor prevăzute la art.28 alin.(2), sînt nule.
(3) Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu este obligată să repare prejudiciul cauzat minorului dacă nu demonstrează că nu a ştiut şi nu trebuia să ştie că cealaltă parte nu are capacitate deplină de exerciţiu în vederea încheierii actului juridic.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune